See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 PS 02

joe

 นายวัชรินทร์  จิตรครบุรี  
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ทำหน้าที่ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

(๑) วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
(๒) จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓) อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
(๔) พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(๕) รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสต-ทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ
การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

Go to top