See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

  PS 02

suma

นางสาวสุมามาลย์  แสงหิรัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 

(๑)  วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
(๒)  จัดระบบบริการให้ได้มาตรฐาน
(๓)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๔)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๕)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top