See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 PS 02

manee

นางสาวมณีวรรณ มุลทา
ครูผู้สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

(๑)  ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
(๒)  กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

(๓)  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
(๔)  ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่ออนุมัติผลการเรียน
(๕)  รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
(๖)  จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
(๗)  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
(๘)  เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
(๙)  ดำเนินการเกี่ยวกับเทียบโอนผลการเรียน  เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(๑๐)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๑๑)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๒)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๓)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top