See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย


PS 02

39000004

นายนวล  ดอกยี่สุ่น  
ครูแผนกช่างยนต์ 
ทำหน้าที่ หัวหน้างานยานพาหนะ

 
56000001

นายไพศาล  แสงงิ้ว    
ครูแผนกช่างยนต์   
ผู้ช่วยหัวหน้างานยานพาหนะ

 

 GM 01

 (๑)  จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒) ควบคุม ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
(๓)  สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 (๔) ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๕)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๖)
  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๗)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘)  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบ 

(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

            

Go to top