See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 PS 02

  rago

นายระกูล  นิเรืองรัมย์  
ครูผู้สอนสามัญสัมพันธ์ 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานพัสดุ

 


(๑)  จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดหา  การซื้อ  การจ้าง  การควบคุม  การเก็บรักษา  การเบิกจ่ายพัสดุ
และการจำหน่ายพัสดุ
ให้เป็นไปตามระเบียบ
(๒)  จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา 
(๓)  ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
(๔)  ควบคุมดูแล  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  บำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
(๕)  สำรวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ และจัดทำรายได้ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๖)  ให้คำแนะนำ ชี้แจง  และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
(๗)  เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ  ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
(๘)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐)  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

193789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
349
386
1474
190788
3587
8786
193789

Your IP: 54.221.75.68
2018-11-14 22:42
Go to top