See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 PS 02

joe

นายวัชรินทร์  จิตรครบุรี  
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

(๑)  จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
(๒) ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ  เช่น  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป  เช่น  โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ ๑๐๘ อาชีพ  เป็นต้น
(๔)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น  และหน่วยอื่นๆ
(๕)
  ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย  เช่น  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการ  และโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

(๖)  เผยแพร่องค์ความรู้  ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน  เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ
(๗)
  ดำเนินงาน  ประสานงาน  ป้องกัน  และปราบปราม  สารเสพติด  งานแก้ปัญหา  ป้องกันโรคเอดส์  งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

(๘)  ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
(๙) ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
(๑๐)  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑)
  ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

(๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

222383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
28
206
608
220323
3641
12728
222383

Your IP: 18.206.175.155
2019-02-20 01:34
Go to top