See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 PS 02

27470075

นางพิศใจยา  ชนวัฒน์  
ครูผู้สอนวิชาสามัญสัมพันธ์ , เจ้าหน้าการเงิน 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา


(๑) จัดควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่างๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกันอุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่ การขอใช้สิทธิ ลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่างๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๒) จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรของสถานศึกษา
(๔) ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพสิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่างๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
(๕) จัดการตรวจติดตามและควงคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
(๖) จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี
(๗) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๘) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๙) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

238575
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
143
613
236985
4642
469
238575

Your IP: 54.242.25.198
2019-06-20 21:03
Go to top