See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

PS 02

 sommart 

นายสมมารถ  ศรียานงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
ทำหน้าที่ หัวหน้างานปกครอง

 39000004

       นายนวล  ดอกยี่สุ่น
     ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์  
   ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานปกครอง

 56000001

      นายไพศาล  แสงงิ้ว
      ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์ 
    ทำหน้าที่ ผู้ช่วยงานปกครอง

 

 

(๑) ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๒) ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
(๓) ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
(๔) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครองเพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๕) พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
(๖) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทการก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
(๗) จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
(๘) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๐) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

231010
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
190
248
227875
6939
5329
231010

Your IP: 18.206.168.65
2019-03-25 06:35
Go to top