See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

PS 02

sommart

นายสมมารถ  ศรียานงค์ 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา 
ทำหน้าที่  หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

cat

นางสำรวย  ศรียานงค์  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  
ทำหน้าที่  รองหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 

(๑) เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
(๒) ควบคุมส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(๓) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม
(๔) ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชาการลงทะเบียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา
(๕) ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา
(๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๗) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๘) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

238578
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
133
143
616
236985
4645
469
238578

Your IP: 54.242.25.198
2019-06-20 21:07
Go to top