See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

PS 02

sommart 

นายสมมารถ  ศรียานงค์  
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

(๑) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่างๆ  ขึ้นภายในสถานศึกษา
(๒) จัดกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา  สังคม ชุมชน  และกิจกรรมต่างๆ  ในวันสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
(๓) ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆ  ขึ้นในสถานศึกษา  เช่น  องค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อกท.)  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  (อวท.) หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน
(๔) จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียน  นักศึกษา  และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
(๕) ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร
(๖) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  ดนตรี  ศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา
(๗) ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
(๘) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
(๙) สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
(๑๑) ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชม

222412
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
206
637
220323
3670
12728
222412

Your IP: 18.206.175.155
2019-02-20 01:59
Go to top