See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

ประจำปีการศึกษา 2559 

ที่ ชื่อโครงการ ฝ่ายที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ ดาว์นโหลด
โครงการ
1 โครงการสนับสนุนการทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักเรียน-นักศึกษา ประจำปี 2559  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย  
2 โครงการสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ครู-อาจารย์ ประจำปี 2559  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย  
3 โครงการเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยของนักเรียน-นักศึกษา ครู-อาจารย์  ในระดับสถานศึกษา ชุมชน ระดับภาค และระดับชาติ  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย  
4 โครงการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ ทักษะวิชาชีพ ตามสาขางาน  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย  
5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และ ปริ้นเตอร์ ที่ชำรุดเสียหาย  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย  
6 โครงการอบรมพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียน และวัดผลการศึกษา ศธ.02  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย
7 โครงการอบรมพัฒนาระบบสารสนเทศ เว็บไซต์ วิทยาลัย  ส่งเสริมการศึกษา  อ.ชัยชาญ รอตภัย
Go to top