See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ
แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

เลือกแบบสอบถาม/แบบประเมิน ที่คุณต้องการทำ

1. แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพ ของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

2. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

3. แบบประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ

4. แบบสอบถาม โครงการพัฒนาวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษา

Go to top