See other templatesSee other templates

ผู้บริหาร

30777187 1813255715361380 1916417654 n

นายสันติ ชนวัฒน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

 

 30530976 1711133102311925 12288438304768000 n
30571216 1711133222311913 7388965262482997248 n 
 30582345 1711133232311912 5218639866006339584 n  30594266 1711133105645258 8767122583033217024 n

ระหว่างวันที่ 10 - 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ท่านผู้บริหาร ผอ.สันติ ชนวัฒน์ ได้ร่วมมือกับฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายแผนงานความร่วมมือ วางแผนดำเนินการจัดการอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรการด้านรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ" ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ ในการใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

S 2   S 1 S 3 
 7 สิงหาคม 2560  วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ โดยฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา  ได้จัดโครงการประกวด To Be Number One Dance ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง 

3. เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของสังคม 

4. เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับผู้มีปัญหายาเสพติด โดยให้โอกาสกลับมาเป็นคนดีของสังคม 

ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชมภาพกิจกรรมที่นี้
 กจกรรมวนไหวคร 60 170703 0073  กจกรรมวนไหวคร 60 170703 0078
กจกรรมวนไหวคร 60 170703 0124

กจกรรมวนไหวคร 60 170703 0144 
            วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560  พิธีไหว้ครู เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล ทั้งนี้นักเรียน นักศึกษา ทุกคนพร้อมใจกันแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์อย่างแท้จริง และในปีการศึกษา 2560 นี้ วิทยาลัยได้จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจโดยมี อาจารย์สันติ ชนวัฒน์ ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ของวิทยาลัย เริ่มพิธีโดย อาจารย์สันติ ชนวัฒน์ ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และ คำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้อง นำพานขึ้นไหว้ครู  คณาจารย์ รับมอบพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครูจากตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ต่อด้วยพิธีทางสงฆ์ เสร็จแล้วพระสงฆ์ในพิธี เจิมหนังสือ เจิมอุปกรณ์การเรียนทุกแผนก ช่วงบ่ายเป็นการแสดงของนักเรียน นักศึกษาแต่ละห้อง ทำให้พิธีไหว้ครูผ่านไปด้วยดี  ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

20170707 170709 0023 20170707 170709 0010 20170707 170709 0015 0 20170707 170709 0003
กิจกรรมทำบุญวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560

มื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.  : ฝ่ายกิจการนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดบ้านพลวง ต.สวายจีก อ.เมืองจ.บุรีรัมย์ เริ่มจากพิธีทางสงฆ์ โดยคณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ถวายเทียนเข้าพรรษา และจตุปัจจัย แก่พระสงฆ์และร่วมแห่เทียนรอบพระอุโบสถทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี.  ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

    

170627      0027     0057        
 
     26 มิถุนายน 2560 นายสันติ. ชนวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ กล่าวเปิดงานโครงการวันสุนทรภู่ และวันต้านยาเสพติดโลก ภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา ในการนำนักเรียน นักศึกษา ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่วนภาคบ่าย ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประกวดคัดลายมือ อ่านทำนองเสนาะ และ ประกวดแต่งตัวเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี สุนทรภู่ กวีเอกของไทย  
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
Go to top